Allmänna villkor 

1. Villkor vid försäljning av transport 

Footballtravel.com agerar endast ombud för de transportörer som tillhandahåller transport för arrangörens kunder. Det är transportföretagen som är ansvariga för ett korrekt genomförande av transporten. 

2. Villkor vid försäljning av paketresor 

Paketresor omfattas av Lag (1992:1672) om paketresor. I lagen avses paketresa som ett arrangemang som: 

  • utformats innan avtal träffats 
  • varar i över 24 timmar eller omfattar minst en övernattning 
  • som säljs eller marknadsförs till ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra 
  • består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering. 
     

Footballtravel.com erbjuder paketresor i form av inkvartering och entrébiljett till fotbollsmatch. 

 
3. Avtalets överenskommelse 

Avtalet är bindande för resenären vid mottagandet av skriftlig bekräftelse, innehållande enligt lagen nödvändig information, från Footballtravel.com. Såvida inte invändning från kunden mottagits inom 24 timmar betraktas avtalet som bindande. Av resenären betald deposition beaktas också som godkännande av avtalsvillkoren. 
 

4. Definitioner 

Avtalets parter.  

"Resenären" avser klienten  
A) den fysiska person som agerat utanför sitt yrkesområde och som genom att göra en bokning på Footballtravel.com har bekräftat inköp och leverans av bestämda varor och tjänster. 
B) den fysiska person för vars räkning tjänsterna som levereras av Footballtravel.com har kontrakterats och som har accepterat avtalet.  
 

"Footballtravel.com" även kallad ”Arrangören” används i både om den fysiska och juridiska person som genom en bokningsbekräftelse accepterar Resenärens beställning och därmed säljer den beställda produkten/ tjänsten samt den webbplatsen från vilken varor presenteras och beställs. 
 

”Samarbetspartners” eller ”underleverantörer” avser boendeleverantören, biljettleverantören, transportören och/eller andra tjänsteleverantörer på destinationen som arrangören ingår avtal med och som är ytterst ansvariga för utförandet av tjänsten. 

 
5. Betalning 

Hela beloppet betalas online med kontokortvid bokningstillfället. Efter betalning mottager resenären en bokningsbekräftelse samt kvittering för betalningen via e-post. Bokningsbekräftelsen ska tas med på resan och användas som hotell- och biljettvoucher.  

Resenärer som bokar fotbollsresor hos Footballtravel.com bör vara uppmärksamma på att de inte har någon ångerrätt vi köp av sportpaket och därför inte har någon rätt att häva köpet. När resenären betalar med konto- eller kreditkort påläggs en administrationsavgift, beroende på typ av kort, på max 5% av resans pris. 
 
Den kontoinformation som du anger vid köp skickas direkt till Teller i krypterad form (SSL). Det är endast resenären och Teller som har möjlighet att läsa informationen. Det finns därför inte någon lagrad information om resenären hos arrangören. Vid köp med kontokort dras beloppet från kontot så snart resan är beställd hos Footballtravel.com. 

 
6. Friskrivningar 

Det tas förbehåll för tryckfel och andra uppenbara fel. Vidare tas det förbehåll för prisändringar orsakade av transportkostnader inklusive bränslepriser, skatter, avgifter eller kostnader för vissa tjänster såsom flygplats-, hamn-, landnings- eller startavgifter, växlings- och valutakurser som använts vid beräkning av priser samt andra förändringar som ligger utanför arrangörens kontroll. Eventuella prisändringar meddelas resenären senast 20 dagar före avresa. 

 
7. Överlåtelse 

Överlåtelse av resan kan göras till en annan person under vissa förutsättningar. Beroende på när överlåtelsen görs och på resans karaktär i övrigt kan det gälla särskilda restriktioner och betalningsvillkor fastställda av arrangörens samarbetspartners eller underleverantörer. Dessa särskilda villkor anges i offert eller bekräftelse. Footballtravels resenärer häftar solidariskt för betalning av eventuell restbetalning samt eventuella kostnader i samband med överlåtelsen. 
 

8. Avbeställningsskydd 

I samband med att resan bokas ges samtidigt möjlighet att beställa en avbeställningsförsäkring som täcker den del av resans pris som researrangören kan bli tvungen att betala om den inställda resan förorsakas på grund av akut sjukdom eller skada som kräver sjukhusvård, av läkare ordinerat sängläge eller det som kan sidoställdas härmed, hos resenären, dennes make eller maka, sambo, barn, föräldrar, svärföräldrar, svärbarn, barnbarn, syskon, mor- och farföräldrar, svägerska eller svåger. Det förutsättes att det inom rimlig tid insändes ordentlig dokumentation i form av läkarintyg till arrangören. Avbokningsförsäkringen träder också i kraft om det kan dokumenterat att det omedelbart innan avresa uppstått betydande skador på grund av brand eller inbrott i den försäkrades privata hem eller brand, inbrott eller arbetsnedläggelse på arbetsplats som strider mot kollektivavtal. Det försäkrade beloppet exklusive kostnaden för avbokningsförsäkringen återbetalas. 
I övrigt hänvisas till försäkringsvillkoren hos www.gouda.se 

 
9. Reseförsäkring 

Arrangören rekommenderar alla resenärer att medtaga det Europeiska sjukförsäkringskortet. EU-medborgare som tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz, vare sig det rör sig om semester- eller affärsresa, har rätt till vård som inte kan vänta på samma villkor som invånarna i landet. Var uppmärksam på att det Europeiska sjukförsäkringskortet inte täcker hemtransport. Vill du kunna bli hemtransporterad utan kostnad rekommenderas att teckna en reseförsäkring som omfattar behandling vid sjukdom och eventuell hemtransport. 
Var uppmärksam på att reseförsäkringen måste tecknas innan avresa från Sverige! 

 

10. Pass, visum och vaccinationer 

Resenären är själv ansvarig för att ha giltigt pass, visum och vaccinationer om så behövs. I de fall visum och/ eller vaccinationer krävs för svenska medborgare framgår det i offert eller bokningsbekräftelse. Icke-svenska medborgare bör av praktiska skäl, innan bokning sker, söka information om de krav som ställs för dess lands medborgare i förbindelse med inresa till den aktuella destinationen. Dessutom skall det vid bokningstillfället informeras om en eller flera deltagare har annat medborgarskap än svenskt så att arrangören kan ge relevant information. 

 
11. Resenärens ansvar 

Varje resenär är skyldig att följa instruktioner från reseledare, guider eller transportföretagens personal i samband med en resa. Resenären är själv ansvarig för skada orsakad av överträdelse av direktiv eller förordningar.  

Likaså är resenären skyldig att: 
- respektera de ordningsregler som gäller för hotell, transportmedel etc. 
- själv stå för alla kostnader i förbindelse med eventuella skador på hotell, transportmedel etc. 
- uppföra sig på sådant vis att medresenärer inte besväras. 

Försummar en resenär dessa skyldigheter betydligt förbehåller Footballtravel.com sig rätten att utesluta personen från att fortsatt delta i resan alternativt förhindra att resenären påbörjar resan. Vid nämnda avtalsbrott är Footballtravel.com inte återbetalningsskyldig utan tillgodoräknar sig resans totala pris. Har resan påbörjats sker resenärens hemresa på egen bekostnad utan rätt till ersättning från Footballtravel.com. 

Resenären är skyldig att ha ett giltigt pass samt de för resans genomförande nödvändiga visum och vaccinationer. Det är också kundens ansvar att före avgång kontrollera att för- och efternamn på biljetter, pass och andra dokument är korrekta och konsekventa. Namnet på flygbiljetten skall vara det samma som namnet i passet, annars kan det leda till avslag vid incheckning. Footballtravel.com ansvarar inte för de konsekvenser som felaktig information kan orsaka.  
Var uppmärksam på att all information beträffande pass, visum och dylikt som kommer från arrangören endast gäller resenärer med svenskt pass. 

Fotbollsmatcher kan riskera flyttas med relativt kort varsel. Det är resenärens eget ansvar att hålla sig uppdaterad om eventuella datumändringar.

 
12. Arrangörens ansvar 

Footballtravel.com´s ansvar är begränsat till det belopp arrangörens samarbetspartners eller underleverantörer, som används för den specifika resan, kan begränsa sitt ansvar till i enlighet med de internationella konventionerna: 

- Vid flygtransport: Warszawakonventionen 
- Vid sjötransport: Atenkonventionen 
- Vid tågtransport: Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) 

Footballtravel.com fritar sig helt ansvar för fel och/eller skada som drabbar resenären orsakat av katastrof, strejk eller annan händelser av force majeure-karaktär eller på grund av resenärens egen försummelse.  
 
Arrangören är fritaget skadeståndsansvarvid inställda arrangemang eller brist i utförande av överenskomna villkor orsakade av yttre omständigheter eller tredje part som arrangören, eller part som arrangören är ansvarig för, som inte varit möjliga att förutse eller förhindra när avtalet ingicks trots att vederbörlig omsorg och uppmärksamhet utövats av arrangören och den part som bistår med genomförandet av kontraktet. 

 
13. Reklamationer och klagomål 

Anspråk mot Footballtravel.com reguleras efter dansk rätt, Sø- og Handelsretten i Köpenhamn. Footballtravel.com är anslutet till Rejse-Ankenævnet. Vid oenighet mellan arrangören och resenären, vidrörande brist i resan, kan resenären föra ärendet vidare till Rejse-Ankenævnet. 

A) Vill resenären göra anspråk på ett fel i paketresan skall detta alltid anmälas till ansvarig person på destinationen. Därefter skall resenären meddela arrangören inom rimlig tid efter det att felet upptäcktes. I annat fall mister resenären rätten att åberopa felet. Har felet inte kunnat korrigeras på destinationen skall klagomålet inlämnas skriftligen till arrangören senast 3 veckor efter hemkomst.  
A1) Är kundens skyldigheter enligt  
A) inte angivet i avtalet kan arrangören inte förlita sig på sent eller bristfälligt klagomål.  
B) A) gäller inte om arrangören eller agenten har handlat i strid med god tro eller med grov oaktsamhet.  
A) skall inte heller tillämpas på eventuella krav till följd av personskada. 
 

Resenären är skyldig att: 

A) Respektera de ordningsregler som gäller för hotell, transportmedel etc.  
B) stå för alla kostnader i förbindelse med uppstådda skador på hotell, transportmedel etc.  
C) uppträda så att medresenärer inte besväras.  
Försummar resenären de skyldigheter som åligger denne i stycke A), B) och C) förbehåller Footballtravel.com sig rätten att utesluta personen från att fortsatt delta i resan alternativt förhindra att resenären påbörjar resan. Footballtravel.com är då inte återbetalningsskyldig utan tillgodoräknar sig resans totala pris. Har resan påbörjats sker resenärens hemresa på egen bekostnad utan rätt till ersättning från Footballtravel.com. Arrangören är dessutom berättigad till att helt eller delvis ta tillbaka depositionen för lägenheten/ hotellrummet om inte resenären följer instruktioner från hotellpersonal, guide eller reseledare. 
 

Önskar resenären reklamera hela eller delar av resan skall reklamationen insändas skriftligen till arrangörens postadress. Reklamationen skall bestå av en övergripande förklaring av händelseförloppet samt ett krav. Dokumentation som styrker resenärens klagomål, exempelvis biljetter och kvitton, skal insändas i brevet tillsammans med reklamationen liksom dokumentation som styrker att resenären försökt få felet korrigerat på destinationen. 

Uppgradering av biljett berättigar inte till reklamation med kompensation som följd. Med uppgradering av biljett avses, de av arrangörens samarbetspartners inköpta biljetter,  vars inköpspris överstiger resenärens bokade biljetter. Uppgradering kan således ske inom de kategorier arrangören har i sitt befintliga produktutbud och tar inte hänsyn till sektion, läktare eller resenärens förväntan på en bestämd plats. 

Var uppmärksam på attarrangören inte accepterar och följaktligen inte behandlar reklamationer mottagna per e-post. 
 

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm) eller av allmän domstol. 

 
14. Priser och prisändringar 

Alla priser är löpande priser och endast gällande på beställningsdagen. Det kan därför förekomma prisförändringar. 

Footballtravel.com förbehåller sig rätten att efter ingått avtal ändra priset både uppåt som nedåt på grund av förändringar i transportkostnader inklusive bränslepriser, skatter, avgifter eller kostnader för vissa tjänster såsom flygplats-, hamn-, landnings- eller startavgifter, växlings- och valutakurser som använts vid beräkning av priser samt andra förändringar som Footballtravel.com inte hade möjlighet att ta hänsyn till när avtalet ingicks. Footballtravel.com tar därför förbehåll för ändringsavgifter och extra kostnader pålagda av leverantörer. 

 
15. Övriga villkor 

Resan genomfördes enligt danska Forbrugerrådets vidtagna villkor för deltagande i paketresor. Dessa kan fås på begäran. Det tas förbehåll för tryckfel i både katalog och villkor. 

 

16. Sport och kultur paketresor kan inte ändras eller avbokas 

Var uppmärksam på att vid idrottsevenemang, teater, konserter eller andra speciella evenemang, kan Footballtravel.com inte göras ansvarig för avbokning eller inställt evenemang. Extra kostnader i samband med flyttat evenemang blir pålagt resenären, exempelvis om den planerade aktiviteten flyttas till ett annat datum eller annan tid på grund av TV-sändning, liga-, cup-, pokalslutspel eller dylikt, eller av andra skäl gäller fotbollspaketet (biljett och hotell) nytt matchdatum och/eller ny tid. Footbolltravel.com kan inte göras ansvarig för extra kostnader som kan uppstå i samband med flytt av det ursprungliga fotbollspaketet. 

Vi rekommenderar att resenären håller sig uppdaterad på klubbarnas hemsidor beträffande eventuella ändringar. Arrangören skal kontaktas omgående om resenären önskar hjälp med ombokning av hotellövernattningar.

 
17. Behörighet / Tillämplig lag 

Eventuella krav mot Footballtravel.com regleras av dansk lag. Klagomål eller stämning som inte kan avgöras av Rejseankenævnet avgörs vid Sø- ogHandelsretten i Danmark. 

 
18. Produktinformation 

På Footballtravel.com informeras det om produktens viktigaste egenskaper, för ytterligare information eller frågor om befintlig information vänligen skicka e-post till info@footballtravel.com 

 
19. Beställning 

Resenärens bokning av resa från Footballtravel.com utgör ett bindande godkännande. 
 
20. Risken för oavsiktlig förstörelse eller försämring 

Först när de beställda varorna har kommit i besittning av resenären övergår risken för att de beställda varorna oavsiktligt förstörs eller skadas till resenären. 

 
21. Frånskrivning av ansvar och garanti 

Footballtravel.com har gjort det lätt för dig att få relevant information från andra webbplatser via länkar. Dessa webbplatser ligger utanför arrangörens kontroll. Footballtravel.com kan därför inte på något sätt hållas ansvarig för innehållet på dessa sidor. 

Information om beställda produkter från sådana webbplatser ingår inte i avtalets produktbeskrivning mellan resenären och Footballtravel.com vid brist eller försening gäller att om bristerna orsakas av resenärens handling eller omständigheter som ligger utanför arrangörens kontroll såsom krig, upplopp, oroligheter, brand, statlig inblandning, beslag, valutarestriktioner, arbetskonflikter av något slag, inklusive strejk och lockout eller liknande. Footballtravel.com utställer ingen egen garanti för de beställda produkterna utan resenären får endast de garantier som samarbetspartners och/eller underleverantörer utställer till resenären. 

 
22. Ångerrätt 

Det finns inte någon ångerrätt för bokade resor. 

 
23. Med reservation för ändringar 

Footballtravel.com förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera de regler och villkor som gäller för denna webbplats. Det är därför viktigt och resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om eventuella ändringar. 

 
24. Leveranstider 

Om inte annat anges skickas en voucher/ bokningsbekräftelseför användning vid incheckning samt uthämtning av biljetter, i samband med bokningen. 
Vid skräddarsydda arrangemang skickas en voucher/ bokningsbekräftelse för användning vid incheckning samt uthämtning av biljetter inom 14 dagar från bokningen. 

 
25. Missbruk 

Missbruk av Fotbollsresor.com´s namn kan leda till polisanmälan. 

 
MEDLEM I RESEGARANTIFONDEN NR. 2011